Eraikinak zaharberritzeko laguntzei buruzko ordenantza onetsi aurreko kontsulta publikoa. Eraikin horiek lehentasunez zaharberritu beharreko eremuetan egoteaz gain, esku-hartze orokorreko plana onetsita eduki behar dute.

azaroa 15, 2019

ERAIKINAK ZAHARBERRITZEKO LAGUNTZEI BURUZKO ORDENANTZA ONETSI AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA. ERAIKIN HORIEK LEHENTASUNEZ ZAHARBERRITU BEHARREKO EREMUETAN EGOTEAZ GAIN, ESKU-HARTZE OROKORREKO PLANA ONETSITA EDUKI BEHAR DUTE.  

ORDENANTZAREN ZIRRIBORROAREN LABURPENA

Altsasuko Udalak sustatu nahi du jabekideen erkidegoek beren etxebizitza-eraikinen inguratzaile termikoak zaharberritzea.  Izan ere, jarduketa horiek eraikinen efizientzia energetikoa nabarmen hobetzeaz gain, jarduketaren xede diren eraikinen kanpoko itxura ere asko hobetzea dakarte.

Horrela, Hirigintza Batzordeak zaharberritzeko laguntzei buruzko ordenantzaren zirriborroa onartu du. Ordenantzaren bidez Altsasuko Udalak eraikinen inguratzaile termikoetan jarduketak egitea sustatu eta, hala badagokio, lehenengoaren jarduketa gehigarri gisa, oztopo arkitektonikoak kentzea bultzatu nahi du. Dirulaguntzak eskuratzeko eraikin horiek zaharberritu beharreko eremuetan egoteaz gain, esku-hartze orokorreko plana onetsita eduki behar dute.

Ordenantza honek Altsasuko Udalak jarraian azaltzen diren jarduketak egiteko emango dituen laguntzak arautzen ditu:

 1. a) Efizientzia energetikoa hobetzeko jarduketak, eraikinaren inguratzaile osoan.
 2. b) Efizientzia energetikoa hobetzeko jarduketak, eraikinaren inguratzaile osoan, hesi arkitektonikoak kentzeko jarduketekin konbinatuak.

 Oso garrantzitsua da kontuan hartzea laguntza horiek  jaso ahal izango dituztela honako baldintza hauek betetzen dituzten eraikinek: etxebizitza gisa erabiltzea, antolamendutik kanpo ez egotea, Altsasuko Udalak izendatzen duen Esku-hartze Orokorreko Plan baten bidez izendatzen dituen lehentasunezko zaharberritze-eremuetan egotea eta Nafarroako Gobernuaren zaharberritze babestuaren kalifikazioa izatea.   Altsasuko Udalak lehentasunez zaharberritu beharreko eremu batean sartu den  etxebizitza-eremu bakoitzerako onartuko du esku-hartze orokorreko plana, eremu horren eraikuntza-ezaugarri berezietan oinarrituta. 

Udalaren laguntzak honako hauek izango dira, betiere planteatzen den zaharberritze motaren arabera:

 1. Efizientzia energetikoa hobetzeko jarduketak, eraikinaren inguratzaile osoan.

Jarduketa gauzatzeko aurrekontuaren% 4. 

 1. Efizientzia energetikoa hobetzeko jarduketak, eraikinaren inguratzaile osoan, hesi arkitektonikoak kentzeko jarduketekin konbinatuak.

Jarduketa gauzatzeko aurrekontuaren% 4.

Era berean, nabarmendu behar dugu eraikin bat lehentasunez zaharberritu beharreko eremu batean eta dagokion esku-hartze orokorreko planean sartzeak berekin dakarrela Nafarroako Gobernuak horrelako jardueretarako ematen duen dirulaguntza % 40tik % 50era pasatzea.

 

ALDEZ AURRETIKO KONTSULTA PUBLIKOA

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, arauak egiteko prozeduretan herritarren parte-hartzea bultzatzeko, arau horrek ukitu ditzakeen pertsona eta erakunde adierazgarrienen iritzia jaso nahi du Udalak.   Hori dela eta, ordenantza onartu aurretik, jendaurreko kontsulta egingo da, herritarrek honako gai hauen inguruan duten iritzia eman dezaten:

 

 1. Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.

 

Lehentasunez zaharberritu behar diren eremuetan dauden eraikinak zaharberritzeko laguntzak arautzen dituen ordenantzaren helburua da eraikin horietan zaharberritzeko lanak sustatzea. Eraikinek Esku-hartze Orokorreko Plana onetsita eduki behar dute. Aitorpen hori Altsasuko Udalak egingo du, eremuaren arkitektura- eta eraikuntza-inguruabarrak kontuan hartuta. Era berean, esku-hartze orokorreko plan bat onartuko da, egin beharreko jarduketek bete beharko dituzten baldintzak zehaztuko dituena. Nolanahi ere,  jabekideen erkidego bakoitzak proiektu tekniko bat aurkeztu beharko du, betiere jarduketa gauzatu nahi badu.

 

Horrela, zaharberritze-jarduketa horiek sustatuz – jabekideen erkidegoek borondatez egiten dituzten jarduketak –, eraginpeko eraikinen efizientzia energetikoa hobetzea eta, kasuan kasu,  oztopo arkitektonikoak kentzea lortzen da. Horretarako ezinbestekoa da eragindako eremua lehentasunez zaharberritu beharreko eremu izendatzea eta esku-hartze orokorreko plana onartua izatea.  Horrekin batera, nabarmen hobetuko da eraikinen eta, azken batean, eragindako eremuaren kanpoko itxura.

 1. Onesteko beharra eta egokitasuna.

Gure herriko hainbat tokitako eraikinen arkitektura-ezaugarri bereziak direla-eta, guztiz gomendagarria da Udalak ordenantza honek aurreikusten dituen zaharberritze-jarduketa batzuk egitea, eraikinen efizientzia energetikoa, eta, ondorioz, aurrezpen energetikoa bultzatzeko.

 1. Arauaren helburuak

Ordenantza honen helburua da, lehendik dauden laguntzez gain, beste laguntza batzuk ematea Altsasuko hainbat eremutan zaharberritze-jarduketak egiteko. Horretarako, eraikinen arkitektura-ezaugarri bereziak direla-eta, eraikinak dauden eremuak lehentasunez zaharberritu beharreko eremutzat jo eta esku-hartze orokorreko plan batean egon behar dute jasota. Hona jarduketa horiek:

-. Efizientzia energetikoa hobetzeko jarduketak, eraikinaren inguratzaile osoan.

-. Efizientzia energetikoa hobetzeko jarduketak, eraikinaren inguratzaile osoan, hesi arkitektonikoak kentzeko jarduketekin konbinatuak.

 1. d) Balizko konponbide alternatiboak, erregulaziokoak eta erregulaziokoak ez direnak.

Ezinbestekoa da esku artean dugun gaia ordenantza bidez arautzea, haren hartzaileak zein-zenbat diren jakiterik ez dagoelako, hurrengoko eta geroko aplikazioak jasan ditzakeelako eta ordenamendu juridikoaren aldaketa dakarrelako.

Aurreko guztia dela-eta, bidezkoa da kontsulta publikoa egitea, ordenantzak eragin ditzakeen pertsonen eta erakunde adierazgarrienen iritziak, iradokizunak eta proposamenak jasotzeko, hain zuzen ere, honako gai hauei buruz:

 1. a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.
 2. b) Onesteko beharra eta egokitasuna.
 3. c) Arauaren helburuak.
 4. d) Balizko konponbide alternatiboak, erregulaziokoak eta erregulaziokoak ez direnak.

Aldez aurretiko kontsulta publikoa egiteko prozedura 2019ko azaroaren 25ean irekiko da, 14:00etan. Iritziak, iradokizun eta ohar guztiak honako helbide elektroniko honetara bidali beharko dira: altsasu@altsasu.net.

Ordenantza zirriborroa

 


<< atzera